محصولات

حمل زباله ایسوزو 5.2 تن p.511

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 5.2 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 6050 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 1900 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2400 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 5 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 0.7 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 120 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس 12 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله ایسوزو 6 و 8 تن p.611

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 و 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 7545 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2180 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2460 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 6 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 1.1 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 200 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 14 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله ایسوزو 8 تن p.812

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 7100 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2200 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2400 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 8 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 1.1 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 200 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 14 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله خاور p.811

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی خاور 608 و 808 LP (باری) و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 7145 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2325 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2745 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 8 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 1.2 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 210 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 14 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله ایسوزو 6 و 8 تن p.711

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 و 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong><br /></strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 7545 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2180 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2360 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 7 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 1.1 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 200 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 14 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان و ملودی<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مخزن کاملا آب بند<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به سیستم ایمنی و هشدار دهنده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله بنز آتکو p.1811

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی بنز آتکو و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین طول : 9420 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 3500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 14 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 2 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 300 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 20 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله بنز 1924 p.1813

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 9830 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2480 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 3500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 16 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 2 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 300 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 20 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مخزن کاملا آب بند</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله کاویان p.1812

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی کاویان و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 9830 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 3500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 16 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 2 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 300 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 20 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای سیستم هیدرولیکی جهت تخلیه مخازن زباله<br style="font-size: 12pt;" /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده و چراغ تکی<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله<br /></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله نیسان p411

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب بر روی نیسان و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 4800 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 1780 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2350 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 4 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دریچه بارگیری : 4 عدد طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مخزن کاملا آب بند</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">شافت جک کرم و سیلندر های جک از نوع مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">تخلیه زباله به روش کمپرسی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به ملودی و سیستم هشدار دهنده</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">طراحی شده جهت حمل زباله های خانگی</span></li> </ul>

حمل زباله بغل بارگیری p.512

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 5.2 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 5100 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 1900 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2430 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 5 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 150 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 2 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 12 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">بارگیری از طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از PTO</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مخزن کاملا آب بند</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله مینی پک p.412

<p><span style="font-size: 14pt;">قابل نصب روی شاسی نیسان</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 5 متر مکعب</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">جنس مخزن بسته به سفارش مشتری از نوع کربن استیل یا استنلس با ضخامت 3 و 4</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به 2 عدد پایه جک هیدرولیکی جهت تخلیه و کاهش فشار به اکسل عقب</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">بیشترین طول دستگاه 5300 میلیمتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">بیشترین عرض دستگاه 1650 میلیمتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">بیشترین ارتفاع دستگاه 2200 میلیمتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">رنگ آمیزی استاندارد با رنگ خودرویی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">اتصالات هیدرولیک از نوع مرغوب</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به بالابر جهت تخلیه مخازن تا حجم 1100 لیتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع لبه بارگیری 1400 میلیمتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مخزن کاملا آببند</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به سیستم ملودی و سیستم هشدار دهنده</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">تحریک دستگاه به صورت دستی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">شیلنگها از نوع دولا سیم</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از PTO</span></p>

مخزن شوی p.6121

<p><span style="font-size: 14pt;">قابل نصب روی شاسی های 6 تن و 8 تن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب تمیز : 3800 لیتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب کثیف : 2000 لیتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">جنس مخزن آب به درخواست خریدار ST37-stainless steel - گالوانیزه</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به نردبان جانبی برای عملیات بازرسی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به نازل دوار ستاره ای جهت شستشوی داخل مخزن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به سه ردیف نازل آبپاش شستشوی بیرون مخزن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">درب مخزن شستشوی آلومینیوم کرکره ای با قابلیت نصب موتور برقی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">سیستم گاری بردار مخازن از 120 تا 1100 لیتری</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">پمپ دستگاه پیستونی فشار قوی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به هوزریل 20 متری با شیلنگ فشار قوی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم کارواش جهت شستشوی درختان - مخازن بصورت دستی و ...</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب مکانیزم جدول شوی با موتور مجزا</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب مکانیزم خیابان شوی با موتور مجزا</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغهای هشدار دهنده و علائم حین کار</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">رنگ آمیزی استاندارد با رنگ خودرویی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">پمپ تخلیه مکش آب کثیف به داخل مخزن</span></p>

لجن کش بنز 1924 p.871

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین طول : 8870 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2600 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه 3150 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم کلی مخزن بارگیری : 10000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب : 1000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن لجن 9000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای شیر 1 اینچ جهت شستشو و رقیق کردن سیال</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن روغن جهت پمپ با ظرفیت 15 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نشانگر سطح مایع به دو صورت چشمی و هشدار دهنده اتوماتیک</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">شیرهای پروانه ای 6 اینچ برای تخلیه و 4 اینچ مکش سیال</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">پمپ خلا با فشار 8% bar</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای دریچه آدم رو به قطر 500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای جعبه جهت نگه داری شیلنگ ها</span></li> </ul>

لجن کش ایسوزو 6 تن p.571

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 6200 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2120 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه 2800 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم کلی مخزن بارگیری : 5000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب : 800 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن لجن 4200 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن روغن جهت پمپ با ظرفیت 10 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نشانگر سطح مایع هشدار دهنده اتوماتیک</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">شیرهای پروانه ای 4 اینچ برای تخلیه مکش سیال</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">پمپ خلا با فشار 8% </span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای دریچه آدم رو به قطر 500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">bar</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای جعبه جهت نگه داری شیلنگ ها</span></li> </ul>

بازو غلطان p.851

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی خاور 608 و 808 و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 5370 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2124 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه در هنگام کمپرس : 4200 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن : 6 متر مکعب<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نوع جک تلسکوپی کرم فابریک مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">زاویه تخلیه : 60 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت مانور بازو : 180 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد هیدرولیکی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">با قابلیت تعویض اتاق</span></li> </ul>

بازو غلطان ایسوزو 8 تن p.651

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 و 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 5920 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2050 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه 2735 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه در هنگام کمپرس : 3900 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ظرفیت دستگاه : 8 تن با وزن اتاق باز و مکانیزم ها</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن : 5.5 متر مکعب<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">طول مخزن : 4140 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض مخزن : 2050 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">زاویه تخلیه : 60 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نصب اتاق بر روی شاسی مجزا</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نوع جک کرم فابریک مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد هیدرولیکی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">با قابلیت تعویض اتاق</span></li> </ul>

بازو غلطان p.1051

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین طول : 8030 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین عرض : 2540 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین ارتفاع : 3265 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض مخزن : 2340 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">طول مخزن : 4860 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن : 10 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین ارتفاع تا قلاب : 3265 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نوع جک : کرم فابریک مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت مانور بازو : 180 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">زاویه تخلیه : 60 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن هیدرولیک : 90 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد هیدرولیکی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">با قابلیت تعویض اتاق</span></li> </ul>

آتش نشانی بنز 1921 - دو کابین p.836

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی بنز 1921 و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8500 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2390 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 3100 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای مانیتور با ظرفیت : 3000 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب تانکر آب با ظرفیت 10000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ساخت و نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره قفسه بندی و جانمایی تجهیزات در اتاقک پمپ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دو کابین کردن اتاق ماشین جهت جابجایی نیروهای پشتیبان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 10 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با 3 عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 5.2 به 5.1 اینچ شیلنگ ابریشمی 5.1 و 5.2 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul>

آتش نشانی دو کابین اسکانیا

<p><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 10200 میلیمتر</span><br /><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه : 2550 میلیمتر</span><br /><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 4230 میلیمتر</span><br /><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب : 8000 لیتر</span><br /><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن فوم : 2000 لیتر</span><br /><span style="font-size: 14pt;">جنس مخزن آب : استنلس استیل 304</span><br /><span style="font-size: 14pt;">جنس مخزن فوم : استنلس استیل 316</span><br /><span style="font-size: 14pt;">دارای مانیتور با قدرت پاشش 4500 لیتر در دقیقه و دارای سیستم الکتروهیدرولیک و کنترل از راه دور</span><br /><span style="font-size: 14pt;">دارای پمپ آب سانترفیوژ با ظرفیت 6500 لیتر در دقیقه و فشار 12 بار</span><br /><span style="font-size: 14pt;">دارای پمپ فوم دنده ای با ظرفیت 500 لیتر در دقیقه و فشار 16 بار (طرح albany)</span><br /><span style="font-size: 14pt;">دارای 2 عدد هوزریل با سیستم جمع کننده برقی . نازل با قدرت پاشش fog و jet و 30 متر شیلنگ </span><br /><span style="font-size: 14pt;">دارای یک کابین مجزا جهت استقرار چهار نفر آتش نشان با کولر و صندلی مخصوص که مجهز به دستگاه تنفسی درایگر می باشد.</span><br /><span style="font-size: 14pt;">دارای یک کابین جهت پمپ و لوله کشی می باشد و همچنین یک کابین جهت تجهیزات در جلو می باشد. کلیه پروفیل های استفاده شده از جنس استنلس استیل 304 می باشد و ورق سقف و کف از ورق آلومینیوم 4 میلیمتر و سایر قسمتها ورق آلومینیوم 2 می باشد.</span><br /><span style="font-size: 14pt;">سیستم روشنایی با تعبیه پانل کنترل در داخل اطاقک پمپ، اطاق راننده، همچنین یکعدد پانل پرتابل جهت کنترل از راه دور مانیتور - پانل های ذکر شده داخل کابین بصورت لمسی می باشد.</span></p>

آتش نشانی ایسوزو 8 تن p.334

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 و 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 6900 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2150 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 2700 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 300 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای مانیتور با ظرفیت : 2000 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 10 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای اتاقک تجهیزات در سرتاسر دستگاه مجهز به 6 عدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای اتاقک پمپ با یک عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 5.2 به 5.1 اینچ شیلنگ ابریشمی 5.1 و 5.2 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul>

آتش نشانی ایسوزو 6 تن p.332

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 و 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 6500 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2170 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 3000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 300 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک تجهیزات با دوعدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 2.5 به 1.5 اینچ شیلنگ ابریشمی 1.5 و 2.5 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul>

آتش نشانی رنو میدلام p.832

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی رنو میدلام شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8600 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2200 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 3600 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 8000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 800 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای مانیتور با ظرفیت : 3000 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 12 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک تجهیزات با دوعدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 2.5 به 1.5 اینچ شیلنگ ابریشمی 1.5 و 2.5 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul>

آتش نشانی بنز 1924 p.831

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8600 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2600 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 3600 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 8000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 800 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای مانیتور با ظرفیت : 3000 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 10 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک تجهیزات با دوعدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 2.5 به 1.5 اینچ شیلنگ ابریشمی 1.5 و 2.5 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul>

آتش نشانی بنز 1924 - پشتیبان p.835

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8000 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 3600 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 8900 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 800 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای مانیتور با ظرفیت : 3000 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 10 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره ای</span></li> </ul>

آتش نشانی ایسوزو 5.2 تن p.231

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو 5.2 تن و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 5000 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 1900 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2900 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 2000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 200 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای مانیتور با ظرفیت : 2000 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 10 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک تجهیزات با دوعدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 2.5 به 1.5 اینچ شیلنگ ابریشمی 1.5 و 2.5 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul> <p> </p>

آتش نشانی ایسوزو 6و8 تن p.331

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 و 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 6300 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2100 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 3000 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 3000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 300 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای مانیتور با ظرفیت : 2000 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 10 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک تجهیزات با دوعدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 2.5 به 1.5 اینچ شیلنگ ابریشمی 1.5 و 2.5 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul>

آتش نشانی نیسان p.131

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی نیسان و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 5000 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 1800 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه بدون مانیتور : 2100 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه با مانیتور : 2550 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 1000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 100 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">امکان نصب مانیتور با ظرفیت 1500 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 10 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک تجهیزات با دوعدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 2.5 به 1.5 اینچ شیلنگ ابریشمی 1.5 و 2.5 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul>

کمپرسی ایسوزو 5.2 تن p.321

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو 5.2 تن و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong style="font-size: 12pt;">مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن : 3 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">زاویه تخلیه : 60 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به مکانیزم تخلیه بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عملکرد هیدرولیکی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آب بند جک ها از نوع مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شافت جک کرم و سیلندر های جک از نوع مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مرکز ثقل مناسب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> </ul> <p> </p>

کمپرسی ایویکو p.1021

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایویکو و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong style="font-size: 12pt;">مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن : 10 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">زاویه تخلیه : 60 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به مکانیزم تخلیه بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عملکرد هیدرولیکی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آب بند جک ها از نوع مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شافت جک کرم و سیلندر های جک از نوع مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مرکز ثقل مناسب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> </ul>

جاروب خیابانی ایسوزو P.662

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 تن تا 10 تن و شاسی های همردیف</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن خاکروبه : 6 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 1400 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع فن : گریز از مرکز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور : پرکینز 6 سیلندر با توان 130</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ هیدرولیک : دنده ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">منبع تغذیه سیستم پنوماتیک توسط پمپ باد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ آب : حلزونی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تعداد نازل های آب پاش : 14 عدد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 2 عدد برس عمودی بشقابی در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد برس عرضی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای سیستم هشدار دهنده همراه با چراغ گردان و چراغ کار در شب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سرعت خودرو هنگام کار کردن : 10 تا 20 کیلومتر بر ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کنترل مکانیزم ها از داخل کابین</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ویژگی ها</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">انتقال خروجی هوای مخزن به جلوی برس عرضی</span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد نازل آب در کانال خروجی هوا</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به زاپاس بند در انتهای دسنگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب سپر عقب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد جک پنوماتیک جهت بالا بردن هودهای مکش</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش طول پروانه موتور و حذف تسمه پروانه از سیستم</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش ابعاد رادیاتور جهت جلوگیری از گرم کردن موتور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای جعبه مجزا جهت نصب کلیه کلیدهای برق، پنوماتیک و ... در کنار دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارکرد پمپ آب توسط هیدرو موتور</span></li> </ul>

جاروب خیابانی خاورP.662

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی خاور و شاسی های همردیف</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن خاکروبه : 6 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 1400 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع فن : گریز از مرکز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور : پرکینز 6 سیلندر با توان 130</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ هیدرولیک : دنده ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">منبع تغذیه سیستم پنوماتیک توسط پمپ باد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ آب : حلزونی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تعداد نازل های آب پاش : 14 عدد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 2 عدد برس عمودی بشقابی در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد برس عرضی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای سیستم هشدار دهنده همراه با چراغ گردان و چراغ کار در شب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سرعت خودرو هنگام کار کردن : 10 تا 20 کیلومتر بر ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کنترل مکانیزم ها از داخل کابین</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ویژگی ها</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">انتقال خروجی هوای مخزن به جلوی برس عرضی</span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد نازل آب در کانال خروجی هوا</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به زاپاس بند در انتهای دسنگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب سپر عقب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد جک پنوماتیک جهت بالا بردن هودهای مکش</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش طول پروانه موتور و حذف تسمه پروانه از سیستم</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش ابعاد رادیاتور جهت جلوگیری از گرم کردن موتور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای جعبه مجزا جهت نصب کلیه کلیدهای برق، پنوماتیک و ... در کنار دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارکرد پمپ آب توسط هیدرو موتور</span></li> </ul>

جاروب خیابانی P.663

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو و شاسی های با ظرفیت 6 تا 8 تن<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن خاکروبه : 6 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 1500 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع فن : گریز از مرکز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور : پرکینز 6 سیلندر مدل 1006 با توان  130(hp) در 2700 (rpm)<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کمپرسور باد : 120 لیتری اروپایی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ آب : حلزونی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 2 عدد برس عمودی بشقابی در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کنترل مکانیزم ها از داخل کابین</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قتبلیت نصب دوربین مدار بسته جهت کنترل عقب دستگاه از داخل کابین</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای سیستم هشدار دهنده همراه با چراغ گردان و چراغ کار در شب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سرعت خودرو هنگام کار کردن : 10 تا 30 کیلومتر بر ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به سیستم کارواش (پمپ پیستونی - هوزریل - گان دستی 20-متر شیلنگ فشار قوی)</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ویژگی ها</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال خروجی هوای مخزن از کنار دیواره های مخزن خاکروبه و جلوی برس عرضی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به نازل های آب کاردکی در خروجی هوا جهت جلوگیری از پخش خاک<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارکرد پمپهای آب (حلزونی و پیستونی توسط هیدروموتور)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای جعبه مجزا جهت نصب کلیه کلیدهای برق، پنوماتیک و ... <br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض مفید عملیاتی در هنگام کار 2200 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عملکرد هودهای مکش با دو عدد جک پنوماتیک</span></li> </ul>

جاروب خیابانی p.661

<p>قابل نصب روی شاسی های 6 تن و 8 تن</p> <p>نوع موتور پرکینز 6 سیلندر</p> <p>حجم مخزن خاکروبه 6 متر مکعب</p> <p>جنس مخزن خاکروبه ST37</p> <p>مخزن آب 1200 لیتر</p> <p>جنس مخزن آب ST37</p> <p>مخزن گازوئیل ST37</p> <p>عرض کارکرد 2200 میلیمتر</p> <p>جنس برس عرضی پلی آمید</p> <p>پمپ آب از نوع حلزونی</p> <p>فشار کاری پمپ : 2 بار</p> <p>دبی خروجی : 10 لیتر</p> <p>علائم ایمنی : چراغ گردان - چشمک زن - برچسب خطر</p> <p>پمپ هیدرولیک : دنده ای 17 لیتری</p> <p>کمپرسور : 120 لیتری از نوع مرغوب</p>

جاروب خیابانی p.664

<p>قابل نصب روی شاسی های 6 تن تا 10 تن</p> <p>نوع فن گریز از مرکز</p> <p>نازل های آب پاش از جنس اسننلس استیل و پاشش آب بصورت کاردکی</p> <p>موتور با برند پرکینز 6 سیلندر با توان 130HP 2700 RPM</p> <p>مجهز به سیستم فیلتراسیون (غبارگیر)</p> <p>دمش دستگاه به صورت چرخشی جهت بالا بردن راندمان</p> <p>مخزن آب دستگاه از ورق گالوانیزه با ظرفیت 1200 لیتری</p> <p>مجهز به مکانیزم واندرهوز با عملکرد جک پنوماتیک</p> <p>با بردن اتاق جاروب و تخلیه مخزن خاکروبه توسط 2 عدد جک هیدرولیک جهت با بردن سیستم ایمنی</p> <p>پمپ آب پیستونی قابل تنظیم تا 45 بار فشار و کوبل شده با هیدروموتور</p> <p>مجهز به 2 عدد برس عمودی با مکانیزم افقی</p> <p>نصب رادیاتور به ابعاد 85*81 سانتیمتر و یا رادیاتور آلومینیومی جهت جلوگیری از گرم کردن موتور</p> <p>قابلیت نصب دوربین مداربسته جهت کنترل عقب دستگاه</p> <p>عملکرد هودهای مکش با 2 عدد جک پنوماتیک</p> <p>کنترل مکانیزم از داخل کابین</p> <p>حجم مخزن خاکروبه 6 متر مکعب</p> <p>مجهز به زاپاس بند در انتهای دستگاه</p> <p>مجهز به برس عرضی با قابلیت تنظیم شش حالته</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>

جدول شوی و خیابان شوی خاور p.541

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی خاور و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 6240 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2400 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2520 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 4500 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع برس شستشو : 500 میلی متر<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور جانبی : 14 اسب بخار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حداکثر سرعت خودرو به هنگام شستشو : 20 کیلومتر در ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قطر برس : 650 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال نیرو از موتور جانبی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قابلیت شستشوی جداول و گارد ریل ها ، خیابان و معابر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارواش جهت شستشوی دیوار و تابلوها</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شستشوی درختان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آبیاری فضای سبز</span></li> </ul>

جدول شوی و خیابان شوی خاور p.542

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی خاور و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 5500 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2090 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2750 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 5000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع برس شستشو : 500 میلی متر<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور جانبی : 14 اسب بخار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حداکثر سرعت خودرو به هنگام شستشو : 10 کیلومتر در ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قطر برس : 500 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال نیرو از موتور جانبی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قابلیت شستشوی جداول و گارد ریل ها ، خیابان و معابر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شستشوی خیابان به صورت جت پاش و مه پاش</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارواش جهت شستشوی دیوار و تابلوها</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شستشوی درختان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آبیاری فضای سبز</span></li> </ul>

 خیابان شوی ایسوزو p.442

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 6500 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2170 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2300 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 4000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قابلیت شستشوی خیابان و معابر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شستشوی درختان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آبیاری فضای سبز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای اتاقک پمپ و موتور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای دو عدد درب کرکره</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو خروجی شیر 2.5 اینچ در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک دستگاه هوزریل مناسب با 20 متر شیلنگ 1 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ و موتور با 3ه عدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک دستگاه موتور 4 سیلندر با توان 20 اسب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای دو عدد نازل آب پاش نصب در طرفین خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به افشانک های آب در جلوی خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای دریچه منهول و حوزچه لجن گیر در زیر مخزن </span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به چراغ گردان و چراغهای ایمنی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به سنسور نشان دهنده آب مخزن</span></li> </ul>

خیابان شوی بنز 1924 p.1045

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8180 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2890 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تانکر آب با ظرفیت 10000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع مخزن طرح کالابرس</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تعبیه 5 عدد موجگیر با ورق گالوانیزه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به اتاقک پمپ و موتور مجزا</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای درب کره کره جهت محافظت از پمپ و موتور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب چراغ LED در داخل اتاقک پمپ و چراغ چشمک زن به طول یک متر در انتهای خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب سنسور LED جهت نشان دادن سطح آب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب پمپ روبین با خروج 4 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به زاپاس بند در انتهای دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب پمپ مجزا (جدا از پمپ روبین) جهت مکش آب از کانال و چاه تا ارتفاع 6 متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به نردبان جهت دسترسی به بالای مخزن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب لوله سرریز آب بصورتی که آب بر روی شاسی و بنده تانکر نریزد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب آب باپش در انتهای دستگاه جهت کارهای عمرانی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به مکانیزم خیابان شوی با افشانک های آب و دو مدل نازل آب پاش بصورت جت پاش و کاردکی در جلوی خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب آبگیر بالای تانکر</span></li> </ul>

خیابان شوی بنز 1924 p.1044

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی بنز 1024 و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8420 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2600 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 4347 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 10000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قابلیت شستشوی خیابان و معابر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شستشوی درختان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آبیاری فضای سبز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به افشانک های آب در جلوی خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای دو عدد نازل آب پاش نصب در طرفین خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ و موتور با 3 عدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک دستگاه موتور 4 سیلندر با توان 20 اسب و 4000 دور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای دریچه آدم رو با قفل مناسب و لوله سر ریز آب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو خروجی شیر 2.5 اینچ در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد شیر 2.5 اینچ جهت آبگیری</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک دستگاه هوزریل مناسب با 20 متر شیلنگ 1 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به چراغ گردان و چراغهای ایمنی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به سنسور نشان دهنده آب مخزن</span></li> </ul>

امداد و نجات تویوتا p.191

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی تویوتا دو کابین و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 5100 میلی متر<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه : 1720 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه : 2000 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به قفسه دو طبقه بصورت ریلی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای قفسه ثابت در طرفین خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">جانمایی تجهیزات امداد و نجات طبق درخواست</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به سه عدد درب کرکره ای آلمینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب چراغ گردان کشیده در جلوی خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب چراغ روشنایی در قفسه ها و چراغ ایمنی در طرفین و عقب خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">امکان نصب وینچ و گارد در جلوی خودرو</span></li> </ul>

امداد و نجات رنومیدلامp.891

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی رنو میدلام و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8730 میلی متر<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه : 2500 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه : 3360 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 8 عدد درب کرکره آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 4 عدد نورافکن که توسط جک از روی سقف به ارتفاع 3 متر بالا میرود</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 6 عدد قفسه دو طبقه از جنس آلومینیوم</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">جعبه های تعبیه شده در طفین خودرو و اتاقک تجهیزات در پشت کابین جهت استقرار تجهیزات سنگین و حجیم</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای نردبان دو تیکه آلومینیومی 8 متری</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سیستم شارژ به منظور امکان شارژ دائم باطری ها از طریق برق شهری با استفاده از برق 220 ولت AC و تبدیل آن به 24 ولت 12 آمپر DC منظور خواهد گردید</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">جانمایی تجهیزات امداد و نجات طبق درخواست</span></li> </ul>

آمبولانس حمل اموات

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی وانت مزدا و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">استفاده از پروفیل 20*20 میلیمتر<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">جنس دیواره ها از نوع ورق روغنی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">داخل کابین از ورق گالوانیزه پیش رنگ شده به رنگ سفید</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به 4 عدد چراغ LED در بغل و 2 عدد چراغ کوچک در پشت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به شیشه سکوریت سندبلاست شده در طرفین اتاق</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">درب عقب به صورت استیشنی جک دار با شیشه سندبلاست شده</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ورق کف از نوع گالوانیزه با قطر 1.5 میلیمتر با سکوهای سرتاسری</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به یک شیشه در پشت راننده</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به فن تهویه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به برانکارت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به چراغ گردان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پوشش بیرونی متناسب به رنگ خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سقف داخل از فیبر 3 میلیمتر ملامین</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به عایق در بین دو جداره بدنه </span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای کابین بادگیر روی یقف اتاق</span></li> </ul> <p> </p>