محصولات

حمل زباله ایسوزو 5.2 تن p.511

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 5.2 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 6050 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 1900 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2400 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 5 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 0.7 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 120 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس 12 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله ایسوزو 6 و 8 تن p.611

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 و 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 7545 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2180 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2460 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 6 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 1.1 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 200 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 14 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله ایسوزو 8 تن p.812

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 7100 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2200 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2400 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 8 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 1.1 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 200 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 14 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله خاور p.811

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی خاور 608 و 808 LP (باری) و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 7145 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2325 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2745 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 8 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 1.2 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 210 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 14 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله ایسوزو 6 و 8 تن p.711

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 و 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong><br /></strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 7545 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2180 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2360 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 7 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 1.1 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 200 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 14 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان و ملودی<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مخزن کاملا آب بند<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به سیستم ایمنی و هشدار دهنده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله بنز آتکو p.1811

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی بنز آتکو و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین طول : 9420 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 3500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 14 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 2 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 300 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 20 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله بنز 1924 p.1813

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 9830 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2480 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 3500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 16 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 2 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 300 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 20 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مکانیزم بالابر جهت تخلیه مخازن زباله<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ کار در شب و ملودی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مخزن کاملا آب بند</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله کاویان p.1812

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی کاویان و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 9830 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 3500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 16 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 2 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 300 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 20 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای سیستم هیدرولیکی جهت تخلیه مخازن زباله<br style="font-size: 12pt;" /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب چراغ گردان کشیده و چراغ تکی<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله<br /></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله نیسان p411

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب بر روی نیسان و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 4800 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 1780 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2350 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 4 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دریچه بارگیری : 4 عدد طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مخزن کاملا آب بند</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">شافت جک کرم و سیلندر های جک از نوع مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">تخلیه زباله به روش کمپرسی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به ملودی و سیستم هشدار دهنده</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">طراحی شده جهت حمل زباله های خانگی</span></li> </ul>

حمل زباله بغل بارگیری p.512

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 5.2 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 5100 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 1900 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 2430 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 5 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن شیرابه به حجم 150 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم حوزچه بارگیری : 2 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت پرس : 12 تن</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغ گردان در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم پرس و تخلیه زباله</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">بارگیری از طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از PTO</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد دستگاه توسط سیستم هیدرولیک</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">مخزن کاملا آب بند</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>

حمل زباله مینی پک p.412

<p><span style="font-size: 14pt;">قابل نصب روی شاسی نیسان</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن بارگیری : 5 متر مکعب</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">جنس مخزن بسته به سفارش مشتری از نوع کربن استیل یا استنلس با ضخامت 3 و 4</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به 2 عدد پایه جک هیدرولیکی جهت تخلیه و کاهش فشار به اکسل عقب</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">بیشترین طول دستگاه 5300 میلیمتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">بیشترین عرض دستگاه 1650 میلیمتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">بیشترین ارتفاع دستگاه 2200 میلیمتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">رنگ آمیزی استاندارد با رنگ خودرویی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">اتصالات هیدرولیک از نوع مرغوب</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به بالابر جهت تخلیه مخازن تا حجم 1100 لیتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع لبه بارگیری 1400 میلیمتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مخزن کاملا آببند</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به سیستم ملودی و سیستم هشدار دهنده</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">تحریک دستگاه به صورت دستی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">شیلنگها از نوع دولا سیم</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">انتقال نیرو از PTO</span></p>

لجن کش بنز 1924 p.871

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین طول : 8870 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2600 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه 3150 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم کلی مخزن بارگیری : 10000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب : 1000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن لجن 9000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای شیر 1 اینچ جهت شستشو و رقیق کردن سیال</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن روغن جهت پمپ با ظرفیت 15 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نشانگر سطح مایع به دو صورت چشمی و هشدار دهنده اتوماتیک</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">شیرهای پروانه ای 6 اینچ برای تخلیه و 4 اینچ مکش سیال</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">پمپ خلا با فشار 8% bar</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای دریچه آدم رو به قطر 500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای جعبه جهت نگه داری شیلنگ ها</span></li> </ul>

لجن کش ایسوزو 6 تن p.571

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 6200 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2120 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه 2800 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم کلی مخزن بارگیری : 5000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب : 800 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن لجن 4200 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن روغن جهت پمپ با ظرفیت 10 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نشانگر سطح مایع هشدار دهنده اتوماتیک</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">شیرهای پروانه ای 4 اینچ برای تخلیه مکش سیال</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">پمپ خلا با فشار 8% </span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای دریچه آدم رو به قطر 500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">bar</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای جعبه جهت نگه داری شیلنگ ها</span></li> </ul>

بازو غلطان p.851

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی خاور 608 و 808 و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 5370 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2124 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه در هنگام کمپرس : 4200 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن : 6 متر مکعب<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نوع جک تلسکوپی کرم فابریک مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">زاویه تخلیه : 60 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت مانور بازو : 180 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد هیدرولیکی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">با قابلیت تعویض اتاق</span></li> </ul>

بازو غلطان ایسوزو 8 تن p.651

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 و 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 5920 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2050 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه 2735 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه در هنگام کمپرس : 3900 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ظرفیت دستگاه : 8 تن با وزن اتاق باز و مکانیزم ها</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن : 5.5 متر مکعب<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">طول مخزن : 4140 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض مخزن : 2050 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">زاویه تخلیه : 60 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نصب اتاق بر روی شاسی مجزا</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نوع جک کرم فابریک مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد هیدرولیکی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">با قابلیت تعویض اتاق</span></li> </ul>

بازو غلطان p.1051

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین طول : 8030 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین عرض : 2540 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین ارتفاع : 3265 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض مخزن : 2340 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">طول مخزن : 4860 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن : 10 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین ارتفاع تا قلاب : 3265 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نوع جک : کرم فابریک مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت مانور بازو : 180 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">زاویه تخلیه : 60 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن هیدرولیک : 90 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد هیدرولیکی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">با قابلیت تعویض اتاق</span></li> </ul>

آتش نشانی بنز 1921 - دو کابین p.836

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی بنز 1921 و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8500 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2390 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 3100 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای مانیتور با ظرفیت : 3000 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب تانکر آب با ظرفیت 10000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ساخت و نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره قفسه بندی و جانمایی تجهیزات در اتاقک پمپ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دو کابین کردن اتاق ماشین جهت جابجایی نیروهای پشتیبان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 10 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با 3 عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 5.2 به 5.1 اینچ شیلنگ ابریشمی 5.1 و 5.2 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul>

آتش نشانی دو کابین اسکانیا

<p><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 10200 میلیمتر</span><br /><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه : 2550 میلیمتر</span><br /><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه : 4230 میلیمتر</span><br /><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب : 8000 لیتر</span><br /><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن فوم : 2000 لیتر</span><br /><span style="font-size: 14pt;">جنس مخزن آب : استنلس استیل 304</span><br /><span style="font-size: 14pt;">جنس مخزن فوم : استنلس استیل 316</span><br /><span style="font-size: 14pt;">دارای مانیتور با قدرت پاشش 4500 لیتر در دقیقه و دارای سیستم الکتروهیدرولیک و کنترل از راه دور</span><br /><span style="font-size: 14pt;">دارای پمپ آب سانترفیوژ با ظرفیت 6500 لیتر در دقیقه و فشار 12 بار</span><br /><span style="font-size: 14pt;">دارای پمپ فوم دنده ای با ظرفیت 500 لیتر در دقیقه و فشار 16 بار (طرح albany)</span><br /><span style="font-size: 14pt;">دارای 2 عدد هوزریل با سیستم جمع کننده برقی . نازل با قدرت پاشش fog و jet و 30 متر شیلنگ </span><br /><span style="font-size: 14pt;">دارای یک کابین مجزا جهت استقرار چهار نفر آتش نشان با کولر و صندلی مخصوص که مجهز به دستگاه تنفسی درایگر می باشد.</span><br /><span style="font-size: 14pt;">دارای یک کابین جهت پمپ و لوله کشی می باشد و همچنین یک کابین جهت تجهیزات در جلو می باشد. کلیه پروفیل های استفاده شده از جنس استنلس استیل 304 می باشد و ورق سقف و کف از ورق آلومینیوم 4 میلیمتر و سایر قسمتها ورق آلومینیوم 2 می باشد.</span><br /><span style="font-size: 14pt;">سیستم روشنایی با تعبیه پانل کنترل در داخل اطاقک پمپ، اطاق راننده، همچنین یکعدد پانل پرتابل جهت کنترل از راه دور مانیتور - پانل های ذکر شده داخل کابین بصورت لمسی می باشد.</span></p>

آتش نشانی ایسوزو 8 تن p.334

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 و 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 6900 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2150 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 2700 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 300 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای مانیتور با ظرفیت : 2000 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 10 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای اتاقک تجهیزات در سرتاسر دستگاه مجهز به 6 عدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای اتاقک پمپ با یک عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 5.2 به 5.1 اینچ شیلنگ ابریشمی 5.1 و 5.2 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul>

آتش نشانی ایسوزو 6 تن p.332

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 و 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 6500 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2170 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 3000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 300 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک تجهیزات با دوعدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 2.5 به 1.5 اینچ شیلنگ ابریشمی 1.5 و 2.5 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul>

آتش نشانی رنو میدلام p.832

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی رنو میدلام شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8600 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2200 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 3600 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 8000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 800 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای مانیتور با ظرفیت : 3000 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 12 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک تجهیزات با دوعدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 2.5 به 1.5 اینچ شیلنگ ابریشمی 1.5 و 2.5 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul>

آتش نشانی بنز 1924 p.831

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8600 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2600 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 3600 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 8000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 800 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای مانیتور با ظرفیت : 3000 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 10 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک تجهیزات با دوعدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 2.5 به 1.5 اینچ شیلنگ ابریشمی 1.5 و 2.5 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul>

آتش نشانی بنز 1924 - پشتیبان p.835

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8000 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 3600 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 8900 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 800 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای مانیتور با ظرفیت : 3000 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 10 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره ای</span></li> </ul>

آتش نشانی ایسوزو 5.2 تن p.231

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو 5.2 تن و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 5000 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 1900 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2900 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 2000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 200 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای مانیتور با ظرفیت : 2000 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 10 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک تجهیزات با دوعدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 2.5 به 1.5 اینچ شیلنگ ابریشمی 1.5 و 2.5 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul> <p> </p>

آتش نشانی ایسوزو 6و8 تن p.331

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 و 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 6300 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2100 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 3000 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 3000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 300 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای مانیتور با ظرفیت : 2000 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 10 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک تجهیزات با دوعدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 2.5 به 1.5 اینچ شیلنگ ابریشمی 1.5 و 2.5 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul>

آتش نشانی نیسان p.131

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی نیسان و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 5000 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 1800 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه بدون مانیتور : 2100 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه با مانیتور : 2550 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 1000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن فوم : 100 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">امکان نصب مانیتور با ظرفیت 1500 لیتر در دقیقه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قدرت پرتاب مانیتور برای آب و کف با فشار 10 بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پمپ آب سانتریفیوژ طرح گودایوا با روزنباور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد هوزریل در عقب دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک تجهیزات با دوعدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ با سه عدد درب کرکره ای</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">نردبان دو تکه آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی co2</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کپسول آتشنشانی پودر و گاز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آچار کوپلینگ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سقفی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نورافکن سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قرقره کابل سیار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تبدیل 2.5 به 1.5 اینچ شیلنگ ابریشمی 1.5 و 2.5 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">چراق قوه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قیچی قفل بر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">طبر قطع برق</span></li> </ul>

کمپرسی ایسوزو 5.2 تن p.321

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو 5.2 تن و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong style="font-size: 12pt;">مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن : 3 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">زاویه تخلیه : 60 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به مکانیزم تخلیه بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عملکرد هیدرولیکی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آب بند جک ها از نوع مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شافت جک کرم و سیلندر های جک از نوع مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مرکز ثقل مناسب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> </ul> <p> </p>

کمپرسی ایویکو p.1021

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایویکو و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong style="font-size: 12pt;">مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن : 10 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">زاویه تخلیه : 60 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به مکانیزم تخلیه بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عملکرد هیدرولیکی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آب بند جک ها از نوع مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شافت جک کرم و سیلندر های جک از نوع مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مرکز ثقل مناسب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> </ul>

جاروب خیابانی ایسوزو P.662

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 تن تا 10 تن و شاسی های همردیف</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن خاکروبه : 6 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 1400 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع فن : گریز از مرکز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور : پرکینز 6 سیلندر با توان 130</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ هیدرولیک : دنده ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">منبع تغذیه سیستم پنوماتیک توسط پمپ باد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ آب : حلزونی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تعداد نازل های آب پاش : 14 عدد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 2 عدد برس عمودی بشقابی در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد برس عرضی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای سیستم هشدار دهنده همراه با چراغ گردان و چراغ کار در شب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سرعت خودرو هنگام کار کردن : 10 تا 20 کیلومتر بر ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کنترل مکانیزم ها از داخل کابین</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ویژگی ها</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;">انتقال خروجی هوای مخزن به جلوی برس عرضی</span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد نازل آب در کانال خروجی هوا</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به زاپاس بند در انتهای دسنگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب سپر عقب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد جک پنوماتیک جهت بالا بردن هودهای مکش</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش طول پروانه موتور و حذف تسمه پروانه از سیستم</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش ابعاد رادیاتور جهت جلوگیری از گرم کردن موتور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای جعبه مجزا جهت نصب کلیه کلیدهای برق، پنوماتیک و ... در کنار دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارکرد پمپ آب توسط هیدرو موتور</span></li> </ul>

جاروب خیابانی خاورP.662

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی خاور و شاسی های همردیف</span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن خاکروبه : 6 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 1400 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع فن : گریز از مرکز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور : پرکینز 6 سیلندر با توان 130</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ هیدرولیک : دنده ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">منبع تغذیه سیستم پنوماتیک توسط پمپ باد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ آب : حلزونی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تعداد نازل های آب پاش : 14 عدد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 2 عدد برس عمودی بشقابی در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد برس عرضی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای سیستم هشدار دهنده همراه با چراغ گردان و چراغ کار در شب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سرعت خودرو هنگام کار کردن : 10 تا 20 کیلومتر بر ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کنترل مکانیزم ها از داخل کابین</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ویژگی ها</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">انتقال خروجی هوای مخزن به جلوی برس عرضی</span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد نازل آب در کانال خروجی هوا</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به زاپاس بند در انتهای دسنگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب سپر عقب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو عدد جک پنوماتیک جهت بالا بردن هودهای مکش</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش طول پروانه موتور و حذف تسمه پروانه از سیستم</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">افزایش ابعاد رادیاتور جهت جلوگیری از گرم کردن موتور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای جعبه مجزا جهت نصب کلیه کلیدهای برق، پنوماتیک و ... در کنار دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارکرد پمپ آب توسط هیدرو موتور</span></li> </ul>

جاروب خیابانی P.663

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو و شاسی های با ظرفیت 6 تا 8 تن<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن خاکروبه : 6 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 1500 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع فن : گریز از مرکز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور : پرکینز 6 سیلندر مدل 1006 با توان  130(hp) در 2700 (rpm)<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کمپرسور باد : 120 لیتری اروپایی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع پمپ آب : حلزونی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 2 عدد برس عمودی بشقابی در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کنترل مکانیزم ها از داخل کابین</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قتبلیت نصب دوربین مدار بسته جهت کنترل عقب دستگاه از داخل کابین</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای سیستم هشدار دهنده همراه با چراغ گردان و چراغ کار در شب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سرعت خودرو هنگام کار کردن : 10 تا 30 کیلومتر بر ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به سیستم کارواش (پمپ پیستونی - هوزریل - گان دستی 20-متر شیلنگ فشار قوی)</span></li> </ul> <p> </p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ویژگی ها</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> </span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال خروجی هوای مخزن از کنار دیواره های مخزن خاکروبه و جلوی برس عرضی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به نازل های آب کاردکی در خروجی هوا جهت جلوگیری از پخش خاک<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارکرد پمپهای آب (حلزونی و پیستونی توسط هیدروموتور)</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای جعبه مجزا جهت نصب کلیه کلیدهای برق، پنوماتیک و ... <br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض مفید عملیاتی در هنگام کار 2200 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عملکرد هودهای مکش با دو عدد جک پنوماتیک</span></li> </ul>

جاروب خیابانی p.661

<p>قابل نصب روی شاسی های 6 تن و 8 تن</p> <p>نوع موتور پرکینز 6 سیلندر</p> <p>حجم مخزن خاکروبه 6 متر مکعب</p> <p>جنس مخزن خاکروبه ST37</p> <p>مخزن آب 1200 لیتر</p> <p>جنس مخزن آب ST37</p> <p>مخزن گازوئیل ST37</p> <p>عرض کارکرد 2200 میلیمتر</p> <p>جنس برس عرضی پلی آمید</p> <p>پمپ آب از نوع حلزونی</p> <p>فشار کاری پمپ : 2 بار</p> <p>دبی خروجی : 10 لیتر</p> <p>علائم ایمنی : چراغ گردان - چشمک زن - برچسب خطر</p> <p>پمپ هیدرولیک : دنده ای 17 لیتری</p> <p>کمپرسور : 120 لیتری از نوع مرغوب</p>

جاروب خیابانی p.664

<p>قابل نصب روی شاسی های 6 تن تا 10 تن</p> <p>نوع فن گریز از مرکز</p> <p>نازل های آب پاش از جنس اسننلس استیل و پاشش آب بصورت کاردکی</p> <p>موتور با برند پرکینز 6 سیلندر با توان 130HP 2700 RPM</p> <p>مجهز به سیستم فیلتراسیون (غبارگیر)</p> <p>دمش دستگاه به صورت چرخشی جهت بالا بردن راندمان</p> <p>مخزن آب دستگاه از ورق گالوانیزه با ظرفیت 1200 لیتری</p> <p>مجهز به مکانیزم واندرهوز با عملکرد جک پنوماتیک</p> <p>با بردن اتاق جاروب و تخلیه مخزن خاکروبه توسط 2 عدد جک هیدرولیک جهت با بردن سیستم ایمنی</p> <p>پمپ آب پیستونی قابل تنظیم تا 45 بار فشار و کوبل شده با هیدروموتور</p> <p>مجهز به 2 عدد برس عمودی با مکانیزم افقی</p> <p>نصب رادیاتور به ابعاد 85*81 سانتیمتر و یا رادیاتور آلومینیومی جهت جلوگیری از گرم کردن موتور</p> <p>قابلیت نصب دوربین مداربسته جهت کنترل عقب دستگاه</p> <p>عملکرد هودهای مکش با 2 عدد جک پنوماتیک</p> <p>کنترل مکانیزم از داخل کابین</p> <p>حجم مخزن خاکروبه 6 متر مکعب</p> <p>مجهز به زاپاس بند در انتهای دستگاه</p> <p>مجهز به برس عرضی با قابلیت تنظیم شش حالته</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>

جدول شوی و خیابان شوی خاور p.541

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی خاور و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 6240 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2400 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2520 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 4500 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع برس شستشو : 500 میلی متر<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور جانبی : 14 اسب بخار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حداکثر سرعت خودرو به هنگام شستشو : 20 کیلومتر در ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قطر برس : 650 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال نیرو از موتور جانبی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قابلیت شستشوی جداول و گارد ریل ها ، خیابان و معابر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارواش جهت شستشوی دیوار و تابلوها</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شستشوی درختان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آبیاری فضای سبز</span></li> </ul>

جدول شوی و خیابان شوی خاور p.542

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی خاور و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 5500 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2090 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2750 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 5000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع برس شستشو : 500 میلی متر<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع موتور جانبی : 14 اسب بخار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حداکثر سرعت خودرو به هنگام شستشو : 10 کیلومتر در ساعت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قطر برس : 500 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال نیرو از موتور جانبی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قابلیت شستشوی جداول و گارد ریل ها ، خیابان و معابر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شستشوی خیابان به صورت جت پاش و مه پاش</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">کارواش جهت شستشوی دیوار و تابلوها</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شستشوی درختان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آبیاری فضای سبز</span></li> </ul>

 خیابان شوی ایسوزو p.442

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 6500 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2170 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2300 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 4000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قابلیت شستشوی خیابان و معابر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شستشوی درختان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آبیاری فضای سبز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای اتاقک پمپ و موتور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای دو عدد درب کرکره</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو خروجی شیر 2.5 اینچ در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک دستگاه هوزریل مناسب با 20 متر شیلنگ 1 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ و موتور با 3ه عدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک دستگاه موتور 4 سیلندر با توان 20 اسب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای دو عدد نازل آب پاش نصب در طرفین خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به افشانک های آب در جلوی خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای دریچه منهول و حوزچه لجن گیر در زیر مخزن </span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به چراغ گردان و چراغهای ایمنی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به سنسور نشان دهنده آب مخزن</span></li> </ul>

خیابان شوی بنز 1924 p.1045

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8180 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 2890 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تانکر آب با ظرفیت 10000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نوع مخزن طرح کالابرس</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">تعبیه 5 عدد موجگیر با ورق گالوانیزه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به اتاقک پمپ و موتور مجزا</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای درب کره کره جهت محافظت از پمپ و موتور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب چراغ LED در داخل اتاقک پمپ و چراغ چشمک زن به طول یک متر در انتهای خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب سنسور LED جهت نشان دادن سطح آب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب پمپ روبین با خروج 4 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به زاپاس بند در انتهای دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب پمپ مجزا (جدا از پمپ روبین) جهت مکش آب از کانال و چاه تا ارتفاع 6 متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به نردبان جهت دسترسی به بالای مخزن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب لوله سرریز آب بصورتی که آب بر روی شاسی و بنده تانکر نریزد</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب آب باپش در انتهای دستگاه جهت کارهای عمرانی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به مکانیزم خیابان شوی با افشانک های آب و دو مدل نازل آب پاش بصورت جت پاش و کاردکی در جلوی خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب آبگیر بالای تانکر</span></li> </ul>

خیابان شوی بنز 1924 p.1044

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی بنز 1024 و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8420 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه 2600 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه 4347 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن آب : 10000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">قابلیت شستشوی خیابان و معابر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شستشوی درختان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آبیاری فضای سبز</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به افشانک های آب در جلوی خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای دو عدد نازل آب پاش نصب در طرفین خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب اتاقک پمپ و موتور با 3 عدد درب کرکره ای</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک دستگاه موتور 4 سیلندر با توان 20 اسب و 4000 دور</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای دریچه آدم رو با قفل مناسب و لوله سر ریز آب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به دو خروجی شیر 2.5 اینچ در طرفین دستگاه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک عدد شیر 2.5 اینچ جهت آبگیری</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای یک دستگاه هوزریل مناسب با 20 متر شیلنگ 1 اینچ</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به چراغ گردان و چراغهای ایمنی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به سنسور نشان دهنده آب مخزن</span></li> </ul>

امداد و نجات تویوتا p.191

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی تویوتا دو کابین و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 5100 میلی متر<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه : 1720 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه : 2000 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به قفسه دو طبقه بصورت ریلی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای قفسه ثابت در طرفین خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">جانمایی تجهیزات امداد و نجات طبق درخواست</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به سه عدد درب کرکره ای آلمینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب چراغ گردان کشیده در جلوی خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به آژیر چند مرحله ای و میکروفن</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">نصب چراغ روشنایی در قفسه ها و چراغ ایمنی در طرفین و عقب خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">امکان نصب وینچ و گارد در جلوی خودرو</span></li> </ul>

امداد و نجات رنومیدلامp.891

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی رنو میدلام و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">طول دستگاه : 8730 میلی متر<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عرض دستگاه : 2500 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ارتفاع دستگاه : 3360 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 8 عدد درب کرکره آلومینیومی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 4 عدد نورافکن که توسط جک از روی سقف به ارتفاع 3 متر بالا میرود</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای 6 عدد قفسه دو طبقه از جنس آلومینیوم</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">جعبه های تعبیه شده در طفین خودرو و اتاقک تجهیزات در پشت کابین جهت استقرار تجهیزات سنگین و حجیم</span></li> </ul> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>تجهیزات<br /></strong></span></p> <p> </p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای آژیر چند مرحله ای و میکروفن<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای نردبان دو تیکه آلومینیومی 8 متری</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سیستم شارژ به منظور امکان شارژ دائم باطری ها از طریق برق شهری با استفاده از برق 220 ولت AC و تبدیل آن به 24 ولت 12 آمپر DC منظور خواهد گردید</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">جانمایی تجهیزات امداد و نجات طبق درخواست</span></li> </ul>

آمبولانس حمل اموات

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی وانت مزدا و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">استفاده از پروفیل 20*20 میلیمتر<br /></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">جنس دیواره ها از نوع ورق روغنی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">داخل کابین از ورق گالوانیزه پیش رنگ شده به رنگ سفید</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به 4 عدد چراغ LED در بغل و 2 عدد چراغ کوچک در پشت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به شیشه سکوریت سندبلاست شده در طرفین اتاق</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">درب عقب به صورت استیشنی جک دار با شیشه سندبلاست شده</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">ورق کف از نوع گالوانیزه با قطر 1.5 میلیمتر با سکوهای سرتاسری</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به یک شیشه در پشت راننده</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به فن تهویه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به برانکارت</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به چراغ گردان</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">پوشش بیرونی متناسب به رنگ خودرو</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">سقف داخل از فیبر 3 میلیمتر ملامین</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به عایق در بین دو جداره بدنه </span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">دارای کابین بادگیر روی یقف اتاق</span></li> </ul> <p> </p>

بالابر 26 متری

<p><strong>بالابر تلسکوپی قابل نصب بر روی شاسی های بنز 1921 و شاسی های همردیف</strong></p> <table width="614"> <tbody> <tr> <td rowspan="15" width="45"> <p><strong>مشخصات عمومی</strong></p> </td> <td width="569"> <p>حداکثر ارتفاع کار مفید 26 متر از کف زمین</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>حداکثر ارتفاع تا کف سبد 24 متر از کف زمین</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>حداکثر دسترسی جانبی 13متر از مرکز محور</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>ظرفیت مجاز داخل سبد 200 کیلوگرم</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>زاویه چرخش دکل اصلی 65 -تا 65 +</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>دارای 4 عدد کشاب جهت بیرون آوردن ثابت کننده ها بصورت کاملا الکتروهیدرولیکی</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>دارای 4 عدد پایه ثابت کننده که پایه های جلو به صورت H و پایه های عقب مجهز به جک زاویه A جهت تثبیت بهتر دستگاه و دسترسی جانبی بیشتر کاملا هیدرولیکی</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>وزن کل دستگاه 6000kg</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>جنس سبد GRPبه صورت کاملا عایق و بسیار مقاوم است .</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>سبد دارای ابعاد 80*130*115 سانتیمترجهت قرارگیری 2 نفر با ابزارآلات در نظر گرفته شده است.</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>کلیه شافتها و بوش ها مورد استفاده از جنس CK45 , MO40 می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>کلیه مفصلها دارای گیریس خور می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>دارای راه پله در دوطرف شاسی جهت قرارگیری نفر بر روی شاسی دستگاه و دارای راه پله در سمت راست دستگاه جهت سوار شدن داخل سبد دستگاه بالابر</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>بوم اصلی دارای زاویه -15 درجه تا +85 درجه می باشد (قابلیت پذیرش زاویه منفی نسبت به افق)</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>دارای 3 عدد کشاب متحرک و یک عدد کشاب مادرکه کشاب های متحرک بصورت همزمان با یکدیگر داخل و بیرون می روند</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="6" width="45"> <p><strong>آپشن های قابل نصب</strong></p> </td> <td width="569"> <p>مجهز به سیستم انتقال برق 220 ولت داخل سبد</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>امکان نصب پرژکتور بزرگ روشنایی 24 ولت</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>امکان نصب هوای فشرده با فشار 6 الی 8 بار داخل سبد</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>امکان نصب مانیتور آبپاش با سایز 1 الی 1 ½ اینچ</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>امکان نصب به سنسور جهت اندازه گیری و تعریف برای دسترسی جانبی و محدوده دسترسی</p> </td> </tr> <tr> <td width="569"> <p>امکان نصب مخزن آب با ظرفیت 1500 لیتر مجهز به ورودی و خروجی آبنما</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="614"> <tbody> <tr> <td rowspan="7" width="38"> <p><strong>آپشن های قابل نصب</strong></p> </td> <td width="576"> <p>امکان نصب مخزن آب با ظرفیت 1500 لیتر مجهز به ورودی و خروجی آبنما</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>زاویه چرخش سبد 180درجه بصورت الکتروهیدرولیکی</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>هوزریل تمام اتوماتیک و هیدرولیک جهت آبرسانی به مانیتور داخل سبد با سایز 2/1 1 اینچ که از هر دو طرف خودرو قابلیت آبگیری را دارا می باشد و دارای شیلنگ جمع کن اتوماتیک می باشد.</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>مانیتور داخل سبد با ظرفیت بالا به دو صورت فوکو جت و پرتاب 40متر که از داخل سبد قابل کنترل می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>در بدنه دستگاه یک عدد جعبه بزرگ جهت قرارگیری وسایل و تجهیزات می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>انتقال آب به داخل سبد در موارد اضطراری توسط PIPING تعبیه شده در سبد</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>امکان نصب سنسور وزن داخل سبد</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="5" width="38"> <p><strong>برق</strong></p> </td> <td width="576"> <p>دارای تابلو فرمان با نمایشگر LED با نمایش زاویه قرارگیری و نشانگر دستی جانبی</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>دارای تابلو مجزا جهت تراز اتوماتیک و دستی در انتهای دستگاه</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>جکهای پایه دارای سنسور می باشد که به هر دلیلی اگر دستگاه بخواهد از حالت تعادل خارج شود بصورت اتوماتیک دستگاه را از ادامه کار متوقف می کند و برای کنترل بهتر به کاربر اخطار می دهد</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>دارای 3 عدد تابلو برق جهت فرمان دستگاه یکی در پشت جهت تراز کردن پایه ها بصورت اتوماتیک و دستی – 2 تابلو در کنار بوم اصلی با صندلی متحرک جهت کاربر پایین – 3 تابلو پنل در داخل سبد با قابلیت هدایت کامل دستگاه</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>تابلوهای کنترل برق دارای کلید قطع کن اضطراری می باشد که در هر زمان با فشردن کلید بصورت کلی دستگاه قطع و از حرکت می ایستد که بصورت اتوماتیک مدار برق و هیدرولیک را از کنترل خارج می کند و دستگاه در همان نقطه می ایستد.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="11" width="38"> <p><strong>هیدرولیک</strong></p> </td> <td width="576"> <p>نیروی محرکه هیدرولیک از گیربکس خودرو حامل PTO بعلاوه موتور 2 سیلندر بنزینی در حالت اضطراری و تلمبه دستی</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>تعادل سبد کاملا هیدرولیکی و قابلیت کنترل از داخل سبد و تابلو پایین</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>پمپ هیدرولیک از نوع دنده ایی اروپایی</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>کلیه جکهای هیدرولیک از سیلندر اروپایی و شافت کرم فابریک و لوازم آببند کاستا ترک یا زیمریت آلمان</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>کلیه جکهای هیدرولیک و هیدروموتورها مجهز به شیرهای کانتر بالانس و پیلوت های هیدرولیک می باشد جهت ایمنی و دقت بالا در زمان انجام عملیات</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>مخزن هیدرولیک با ظرفیت 150 لیتر دارای فیلتر داخل منبع آهنربایی وفیلتر خط برگشت و گیج روغن نما و دماسنج می باشد</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>سیستم هیدرولیک مجهز به یک عدد فشارشکن اصلی و 3 عدد فشارشکن جانبی جهت تنظیم و مجهز به شیر آنلودینگ و شیر کنترل دبی جهت کنترل بهتر</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>تحریک جکهای هیدرولیک و متعلقات هیدرولیک توسط 13 عدد شیر هیدرولیک اهرمی پنوماتیکی که به سه حالت پتوماتیک و الکتروپنوماتیکو دستی قابل کنترل می باشد که در زمان کار و عملیات در صورت بوجود امدن مشکل برای سیستم برق و یا پنوماتیک و یا هردو دستگاه قابل کنترل و عملیات می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>سیستم هیدرولیک دستگاه به گو نه ایی طراحی شده است که در صورتیکه نیروی محرکه گیربکس خودروPTO دچار مشکل شود و یا خودرو نتواند ادامه به انجام کار دهد می توان پمپ هیدرولیک اضطراری با موتور بنزینی 13 اسب را داخل مدار جایگزین کرد و در صورتیکه موتور اضطراری از کار افتد می توان توسط تلمبه دستی جهت پایان دادن به عملیات و جمع کردن جکها استفاده نمود.</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>کلیه شیلنگهای هیدرولیک از برند EUROFLEX 2 لایه سیم و اتصالات مرغوب اروپایی می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>کلیه شیرهای پیلوت و کانتر بالانس از مارک اروپایی می باشد .</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td width="38"> <p><strong>رنگ آمیزی</strong></p> </td> <td width="528"> <p>1- زیر سازی کامل شامل</p> <p>سمباده و پیلیسه زنی</p> <p>شست و شو با چربی شویی و اسید شویی</p> <p>بتونه سنگی</p> <p>سمباده زنی</p> <p>آستر زنی روغنی</p> <p>بتونه فوری</p> <p>سمباده زنی</p> <p>آستر همرنگی</p> <p>ساب همراه با آب</p> <p>2- رنگ آمیزی نهایی</p> <p>3- نصب شبرنگ و علائم احتیاط و تابلو راهنما</p> </td> </tr> </tbody> </table>

بالابر تلسکوپی نیسان

<p><strong>بالابر تلسکوپی قابل نصب روی شاسی نیسان</strong></p> <table width="576"> <tbody> <tr> <td rowspan="17" width="45"> <p><strong>مشخصات عمومی</strong></p> </td> <td width="531"> <p>نوع بالابر : تلسکوپی</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>قابل نصب بر روی شاسی نیسان و شاسی های همردیف</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>حداکثر ارتفاع کار مفید12 متر از کف زمین</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>حداکثر ارتفاع تا کف سبد10 متر از کف زمین</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>حداکثر دسترسی جانبی 5/5 متر از مرکز محور</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>ظرفیت مجاز داخل سبد150کیلوگرم</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>زاویه چرخش دکل اصلی 165 -تا 165+ جمعا 330 درجه</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>وضعیت کنترل الکتروهیدرولیکی از کنار شاسی و داخل سبد</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>دارای 4 عدد پایه ثابت کننده که پایه های جلو بصورت عمود در زیر شاسی و پایه های عقب بصورت زاویه A جهت تثبیت بهتر دستگاه و دسترسی جانبی بیشتر کاملا هیدرولیکی با فرمان پذیری تابلوی برق</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>وزن کل شاسی با دستگاه 2500kg</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>جنس سبد GRPبه صورت کاملا عایق و بسیار مقاوم است .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>سبد دارای ابعاد 110*70*70سانتیمترجهت قرارگیری 1 نفر با ابزارآلات در نظر گرفته شده است.</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>کلیه شافتها و بوش ها مورد استفاده از جنس CK45 , MO40وsoft brass می باشد.</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>کلیه مفصلها دارای گیریس خور می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>وضعیت کنترل : الکتروهیدرولیکی – تابلو کنار شاسی و داخل سبد</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>جنس بوم ها از ورق ST 52</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>دارای 2 عدد کشاب متحرک و یک عدد کشاب مادر(به همراه بوم مفصلی) می باشد</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="566"> <tbody> <tr> <td rowspan="6" width="45"> </td> <td width="521"> <p>تعادل سبد کاملا هیدرولیکی و قابلیت کنترل از داخل سبد و تابلو پایین را نیز دارا می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>دستگاه در انتهای دارای سپر عقب و محافظ چراغ خطر می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>محور عقب دارای گلگیر یا شل گیر پلاستیکی می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>بر روی بدنه و جکهای پایه شبرنگ و علائم احتیاطی جهت ایمنی در زمان کار قرار می گیرد</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>ایجاد فضای مناسب بار و ابزار در کف خودرو</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>شاسی دستگاه از جنس آهن که بصورت طولی بر روی شاسی خودرو قرار می گیرد و به صورت استاندارد دیاق بندی و بر روی شاسی اصلی قرار می گیرد .</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="6" width="45"> <p><strong>آپشن های قابل نصب</strong></p> </td> <td width="521"> <p>امکان نصب سیستم انتقال برق 220 ولت داخل سبد</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>امکان نصب پرژکتور بزرگ روشنایی 12 ولت</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>عرض مجاز بالابر هنگام عبور از معابر: 1580 میلی متر</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>امکاننصبسیستمانتقالبرق 220 ولتازپایینبهداخلسبد</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>امکاننصبپرزکتوربزرگروشنایی 12 ولت</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>دستگاه قابل نصب درون اتاق بار عقب نیسان</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" width="45"> <p><strong>برق</strong></p> </td> <td width="521"> <p>دارای 2 عدد تابلوی فرمان یکی پایین و دیگری در داخل سبد با کلیدهای فرمان و جوی استیک های فرمان که وظیفه ی هر کلید در زیر آن مشخص است و چراغهایی که به محض محدود شدن هر یک از فعالیتها روشن می شود . هر دو تابلو قابلیت هدایت کامل را دارا می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>تابلوهای کنترل برق دارای کلید قطع کن اضطراری می باشد که در هر زمان با فشردن کلید بصورت کلی دستگاه قطع و از حرکت می ایستد که بصورت همزمان مدار برق و مدار هیدرولیک را از کنترل خارج می کند و عملکرد دستگاه در همان نقطه متوقف می شود .</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>چراغ هشدار درگیر بودن P.T.O</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>دستگاه مجهز به چراغ گردان سرتاسری بر روی کابین جلو می باشد</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" width="45"> <p><strong>هیدرولیک</strong></p> </td> <td width="521"> <p>تجهیزات ایمنی:</p> <p>· شیرهای قفل کننده هیدرولیکی بر روی کلیه جک های پایه</p> <p>· پمپ هیدرولیکی دستی(تلمبه دستی)</p> <p>شیرهای کنترل کننده کانتر بالانس بر روی جکهای سازه</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>نیروی محرک p.T.O (بغل گیربکس خودروی حامل)</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>نوع پمپ هیدرولیکی:استفاده از پمپ دنده ایی 16 لیتر در دقیقه+تلمبه دستی</p> </td> </tr> <tr> <td width="521"> <p>نیروی محرک هیدرولیک از گیربکس خودرو حامل pto بعلاوه تلمبه دستی که در خالت اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="576"> <tbody> <tr> <td rowspan="8" width="45"> <p><strong>هیدرولیک</strong></p> </td> <td width="531"> <p>قابلیت خود قفل کن در هنگام بروز پاره شدن شیلنگ روغن</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>جکهای هیدرولیک (آببندها و سیلندر) از جنس مرغوب</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>کلیه جکهای هدرولیک از سیلندر اروپایی و شافت کرم فابریک و لوازم آببند کاستا ترک یا زیمریت آلمان می باشد</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>شیرهای کنترل مدار هیدرولیک از نوع برقی با برندهای معتبر و کیفیت عالی می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>مخزن هیدرولیک با ظرفیت 80 لیتر دارای فیلتر داخل منبع آهنربایی و مجهز به درب باک + فیلتر ورودی + گیج روغن نما و دماسنج می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>پمپ هیدرولیک از نوع دنده ای با دبی معین و با برند مرغوب می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>سیستم هیدرولیک مجهز به شیرفشار شکن و شیر تغییر وضعیت و آنلودینگ جهت کنترل بهتر و امنیت بالا می باشد</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>کلیه شیلنگهای هیدرولیک از برند EUROFLEX 2 لایه سیم و اتصالات مرغوب اروپایی می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="45"> <p><strong>رنگ امیزی</strong></p> </td> <td width="531"> <p>1- زیر سازی کامل شامل</p> <p>سمباده و پیلیسه زنی</p> <p>شست و شو با چربی شویی و اسید شویی</p> <p>بتونه سنگی</p> <p>سمباده زنی</p> <p>آستر زنی روغنی</p> <p>بتونه فوری</p> <p>سمباده زنی</p> <p>آستر همرنگی</p> <p>ساب همراه با آب</p> <p>2- رنگ آمیزی نهایی</p> <p>3- نصب شبرنگ و علائم احتیاط و تابلو راهنما</p> </td> </tr> </tbody> </table>

بالابر 18 متری تلسکوپی-مفصلی

<p><strong>بالابر تلسکوپی و مفصلی قابل نصب بر روی شاسی 6 و 8 تن </strong></p> <table width="576"> <tbody> <tr> <td rowspan="18" width="45"> <p><strong>مشخصات عمومی</strong></p> </td> <td width="531"> <p>وضعیت شاسی قابل نصب بر روی کامیونت های با ظرفیت 6 تن به بالا</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>حداکثر ارتفاع کار مفید 18 متر از کف زمین</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>حداکثر ارتفاع تا کف سبد 16 متر از کف زمین</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>حداکثر دسترسی جانبی 5/9 متر از مرکز محور</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>ظرفیت مجاز داخل سبد 200 کیلوگرم</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>زاویه چرخش دکل اصلی 165 -تا 165+ جمعا 330 درجه</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>ثابت کننده ها چهارعدد تمام هیدرولیک</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>وضعیت کنترل الکتروهیدرولیکی از کنار شاسی و داخل سبد</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>دارای 4 عدد پایه ثابت کننده که پایه های جلو و پایه های عقب بصورت زاویه A جهت تثبیت بهتر دستگاه و دسترسی جانبی بیشتر کاملا هیدرولیکی</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>وزن کل دستگاه 2500kg</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>جنس سبد GRPبه صورت کاملا عایق و بسیار مقاوم است .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>سبد دارای ابعاد 70*110*115 سانتیمترجهت قرارگیری 2 نفر با ابزارآلات در نظر گرفته شده است.</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>کلیه شافتها و بوش ها مورد استفاده از جنس CK45 , MO40 می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>کلیه مفصلها دارای گیریس خور می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>دارای راه پله در انتهای شاسی جهت قرارگیری نفر بر روی شاسی دستگاه و دارای راه پله در زیر سبد دستگاه جهت سوار شدن داخل سبد دستگاه بالابر</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>بوم اول دارای زاویه -15 درجه تا +85 درجه می باشد (قابلیت پذیرش زاویه منفی نسبت به افق) و بوم دوم زاویه صفر تا 90 + می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>دارای 1 عدد کشاب متحرک و یک عدد کشاب مادر(به همراه بوم مفصلی) می باشد</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>محور عقب دارای گلگیر یا شل گیر پلاستیکی می باشد .</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="576"> <tbody> <tr> <td width="531"> <p>دستگاه در انتهای دارای سپر عقب و محافظ چراغ خطر می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>بر روی بدنه و جکهای پایه شبرنگ و علائم احتیاطی جهت ایمنی در زمان کار قرار می گیرد</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>ایجاد فضای مناسب بار و ابزار در کف خودرو</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>شاسی دستگاه از جنس آهن به ضخامت 5 میلیمتر که بصورت طولی بر روی شاسی خودرو قرار می گیرد و به صورت استاندارد دیاق بندی و بر روی شاسی اصلی قرار می گیرد . جهت تقویت بیشتر بوسیله ی ناودانی 8 فابریک تقویت شده و بر روی آن ورق اجدار به ضخامت 3 میلیمتر قرار می گیرد .</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="7" width="45"> <p><strong>آپشن های قابل نصب</strong></p> </td> <td width="531"> <p>امکان نصب سیستم انتقال برق 220 ولت داخل سبد</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>امکان نصب پرژکتور بزرگ روشنایی 24 ولت</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>امکان نصب هوای فشرده با فشار 6 الی 8 بار داخل سبد بسته به نوع شاسی</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>امکان نصب مانیتور آبپاش با سایز 1 الی 1 ½ اینچ</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>امکان نصب مخزن آب تا ظرفیت حداکثر 1500 -1000 لیتر و مجهز به ورودی و خروجی و آبنما</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>مانیتور آبپاش داخل سبد با ظرفیت بالا به دو صورت فوک و جت و پرتاب حداگثر 40 متر از داخل سبد قابل کنترل می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>قابلیت نصب یک عدد جعبه جهت قرارگیری وسایل و تجهیزات</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="6" width="45"> <p><strong>برق</strong></p> </td> <td width="531"> <p>دارای 2 عدد تابلوی فرمان یکی پایین و دیگری در داخل سبد با کلیدهای فرمان و جوی استیک های فرمان که وظیفه ی هر کلید در زیر آن مشخص است و چراغهایی که به محض محدود شدن هر یک از فعالیتها روشن می شود . هر دو تابلو قابلیت هدایت کامل را دارا می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>تابلوهای کنترل برق دارای کلید قطع کن اضطراری می باشد که در هر زمان با فشردن کلید بصورت کلی دستگاه قطع و از حرکت می ایستد که بصورت همزمان مدار برق و مدار هیدرولیک را از کنترل خارج می کند و عملکرد دستگاه در همان نقطه متوقف می شود .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>چراغ هشدار درگیر بودن P.T.O</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>دستگاه مجهز به چراغ گردان سرتاسری بر روی کابین جلو می باشد</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>نیروی محرک هیدرولیک از گیربکس خودرو حامل pto بعلاوه تلمبه دستی که در خالت اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>تعادل سبد کاملا هیدرولیکی و قابلیت کنترل از داخل سبد و تابلو پایین را نیز دارا می باشد .</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="576"> <tbody> <tr> <td rowspan="8" width="45"> <p><strong>هیدرولیک</strong></p> </td> <td width="531"> <p>تجهیزات ایمنی:</p> <p>· شیرهای قفل کننده هیدرولیکی بر روی کلیه جک های پایه</p> <p>· پمپ هیدرولیکی دستی(تلمبه دستی)</p> <p>شیرهای کنترل کننده کانتر بالانس بر روی جکهای سازه</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>نیروی محرک p.T.O (بغل گیربکس خودروی حامل)</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>کلیه جکهای هدرولیک از سیلندر اروپایی و شافت کرم فابریک و لوازم آببند کاستا ترک یا زیمریت آلمان می باشد</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>شیرهای کنترل مدار هیدرولیک از نوع برقی با برندهای معتبر و کیفیت عالی می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>مخزن هیدرولیک با ظرفیت 150 لیتر دارای فیلتر داخل منبع آهنربایی و مجهز به درب باک + فیلتر ورودی + گیج روغن نما و دماسنج می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>پمپ هیدرولیک از نوع دنده ای با دبی معین و با برند اروپایی می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>سیستم هیدرولیک مجهز به شیرفشار شکن و شیر تغییر وضعیت و آنلودینگ جهت کنترل بهتر و امنیت بالا می باشد</p> </td> </tr> <tr> <td width="531"> <p>کلیه شیلنگهای هیدرولیک از برند EUROFLEX 2 لایه سیم و اتصالات مرغوب اروپایی می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="45"> <p><strong>رنگ امیزی</strong></p> </td> <td width="531"> <p>1- زیر سازی کامل شامل</p> <p>سمباده و پیلیسه زنی</p> <p>شست و شو با چربی شویی و اسید شویی</p> <p>بتونه سنگی</p> <p>سمباده زنی</p> <p>آستر زنی روغنی</p> <p>بتونه فوری</p> <p>سمباده زنی</p> <p>آستر همرنگی</p> <p>ساب همراه با آب</p> <p>2- رنگ آمیزی نهایی</p> <p>3- نصب شبرنگ و علائم احتیاط و تابلو راهنما</p> </td> </tr> </tbody> </table>

کانال جت 6 تنی

<p> </p> <table width="614"> <tbody> <tr> <td width="28"> <p><strong>ردیف</strong></p> </td> <td width="28"> <p>مشخصات</p> </td> <td width="558"> <p><strong>مشخصات فنی تانکر کانال جت </strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="14" width="28"> <p><strong>1</strong></p> </td> <td rowspan="14" width="28"> <p><strong>مخازن</strong></p> </td> <td width="558"> <p>قابل نصب روی شاسی های 6 و 8 تن</p> </td> </tr> <tr> <td width="558"> <p>ساخت مخزن به شکل استوانه و تقویت آن با ناودانی نورد شده جهت مقاومت بیشتر</p> </td> </tr> <tr> <td width="558"> <p>جنس مخزن با ورق ST37 به ضخامت 5 میلیمتر با ظرفیت 4500 لیتر با ورق با کیفیت متناسب با ظرفیت خودرو به سفارش مشتری</p> </td> </tr> <tr> <td width="558"> <p>مخزن آب استوانه ایی شکل به نحوی که فاقد نقاط تیز به منظور اجتناب از تمرکز تنش می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="558"> <p>مدار اعلام خطر و هشدار جهت اعلام پایین سطح آب به اپراتور به همراه الارم دیداری و نیز قطع کن سیستم در موقع اتمام آب در زمان کار با سیستم کانال جت</p> </td> </tr> <tr> <td width="558"> <p>دوطرف مخزن با قوطی های مناسب به شکل مکعب مستطیل ، تعبیه محفظه های مناسب در طرفین با درب های مناسب جهت لوازم و ابزارآلات و درب های آن بصورت لولایی از بالا به پایین با قفل مناسب باز شو .</p> </td> </tr> <tr> <td width="558"> <p>مخزن مجهز به شیر تخلیه آب در فصل زمستان می باشد بطوریکه تمام آب تخلیه و سیستم دچار یخ زدگی و ترکیدگی نمی گردد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="558"> <p>امكان آبگيري از بالای تانک</p> </td> </tr> <tr> <td width="558"> <p>در بالای مخزن با توجه به ابعاد مخزن 1 دریچه بازدید و با درپوش مناسب طراحی می گردد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="558"> <p>مجهز به سیستم آبنما جهت مشخص بودن میزان آب داخل تانکر</p> </td> </tr> <tr> <td width="558"> <p>دارای لوله سرریز در هنگام پرشدن مخزن آب</p> </td> </tr> <tr> <td width="558"> <p>دارای 2 عدد شیر در دوطرف تانکر با سایز½ 2 جهتآبگیری و تخلیه اب داخل تانکر</p> </td> </tr> <tr> <td width="558"> <p>مجهز به چراغ LED چشمک زن در پشت دستگاه</p> </td> </tr> <tr> <td width="558"> <p>مجهز به چراغ LED روشنایی داخل جعبه های کنار جهت دید در شب</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" width="28"> <p>3</p> </td> <td rowspan="2" width="28"> <p>پمپ/بغل گیربکس/هیدرولیک</p> </td> <td width="558"> <p>نصب هوزریل با عملکرد هیدرولیک در انتهای تانک با همراه 50 متر شیلنگ فشار قوی 4/3 اینچ و مجهز به سر نازل کانال باز کن و امکان تخلیه کامل آب داخل سیستم به منظور حفاظت از یخ زدگی</p> </td> </tr> <tr> <td width="558"> <p>پمپ هیدرولیک از نوع دنده ای با دبی حداقل 40 لیتر در دقیقه مرغوب با فشار متناسب با نحوه کار و دارای فشارسنج و فشارشکن مناسب تا در صورت افزایش فشار از پمپ حفاظت نماید(درصورت نیاز به تجهیزات نصب پمپ و انتقال قدرت موارد به عهده شرکت می باشد)</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="633"> <tbody> <tr> <td width="28"> </td> <td width="28"> </td> <td width="576"> </td> </tr> <tr> <td width="28"> <p>ردیف</p> </td> <td width="28"> <p>مشخصات</p> </td> <td width="576"> <p><strong>مشخصات فنی تانکر کانال جت</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" width="28"> <p>3</p> </td> <td rowspan="2" width="28"> <p>پمپ/بغل گیربکس/هیدرولیک</p> </td> <td width="576"> <p>پمپ آب پیستونی ایتالیایییا اروپایی با حداکثر 150 بار فشارو دبی حدود 75 لیتر در دقیقه به همراه شیربای پس دستی و اتوماتیک قابل تنظیم (فشار پمپ باید طوری باشد که نیروی عکس العمل کافی برای حرکت شیلنگ داخل کانال بطول حداقل 40 متر را داشته باشد)</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>ورودی آب مخزن به پمپ دارای سیستم فیلتراسیون باشد که از ورود ذرات به پمپ آب جلوگیری کند و قابل روئیت و دسترسی جهت سرویس و همچنین شیر قطع آب قبل فیلتر</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="17" width="28"> <p>4</p> </td> <td rowspan="17" width="28"> <p>قابلبت ها</p> </td> <td width="576"> <p>داراي دفترچه سرويس و نگهداري فارسي همراه با کلیه اطلاعات سرویس و نگهداری دستگاه</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>قابلیت شستشوی کانال ها از قطر 5 تا 20 اینچ و امکان حرکت نازل در طول کانال در اثر نیروی عکس العمل فشار آب</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>به درخواست مشتری مخزن بصورت مجزا قابل نصب می باشد .</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>مراحل رنگ طبق استاندارد و با ضخامت و چسبندگی مناسب پوشش داده می شود .</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>همه کلید ها و نشانه گرها بر روی کنترل پنل مرکز در جعبه محافظ از جنس فلز یا استاندارد IP65</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>رنگ آمیزی داخل مخزن با پوشش اپوکسی جهت پیشگیری از پوسیدگی</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>قابليت امکان تخليه تمامي آب داخل سيستم در صورت برودت هوا</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>دارای کلید قطع و وصل کل سیستم و کلید قطع و وصل سیستم برق (پرژکتور و چراغ ها)کلید تنظیم کنترل دور موتور،کلید قطع کن اظطراری</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>کنترل و راه اندازی سیستم انتقال قدرت در داخل کابین راننده می باشد.</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>امکان نصب نشانگر سطح مایع و دور موتور و گاز برقی با نمایشگر مانیتور( LCD )</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>یک عدد پرژکتور در عقب خودرو جهت کار در شب</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>نصبیک عدد نردبان در یک طرف مخزن و یک عدد راهروی مخصوص آجدار ضد سرخوردن مسیر راه رو بالای مخزن جهت سهولت بازرسی از بالای مخزن</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>نصب دو عدد قلاب با جانمایی مناسب جهت بارگیری و جدا نمودن مخزن از روی شاسی اصلی</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>نصب علایم شبرنگ هشدار و آلارم های ایمنی، چراغ ها از جمله چراغ ترمز و چراغ راهنما و دنده عقب دو طرف مخزن و پشت مخزن</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>نصب گلگیر نیم دایره به تعداد محورها و گل پخش کن عقب</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>جا نمایی مناسب زاپاس بند لاستیک زیر شاسی</p> </td> </tr> <tr> <td width="576"> <p>نصب سپر عقب و سپر محافظ</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="624"> <tbody> <tr> <td width="28"> <p>ردیف</p> </td> <td width="28"> <p>مشخصات</p> </td> <td width="567"> <p><strong>مشخصات فنی تانکر کانال جت</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="16" width="28"> <p>4</p> </td> <td rowspan="16" width="28"> <p>قابلیت</p> </td> <td width="567"> <p>درای گل گیر با شل گیر لاستیکی</p> </td> </tr> <tr> <td width="567"> <p>دارای نردبان و راه رو برروی تانکر جهت دسترسی به دریچه بالای تانکر</p> </td> </tr> <tr> <td width="567"> <p>دارای زاپاس بند</p> </td> </tr> <tr> <td width="567"> <p>دارای تابلو برق محافظت شده درون جعبه فلزی و یا جعبه IP65</p> </td> </tr> <tr> <td width="567"> <p>هوزریل بصورت چرخشی از پشت دستگاه به بغل جهت سهولت در کار و قابلیت بازشدن و جمع شدن بصورت الکتروهیدرولیک به درخواست مشتری</p> </td> </tr> <tr> <td width="567"> <p>دارای رنگ اپوکسی داخل مخزن جهت مقاومت بیشتر در مقابل زنگ زدگی</p> </td> </tr> <tr> <td width="567"> <p>دارای ورقهای نورد شده قرار روی جعبه های بغل جهت جلوگیری از جمع شدن آب روی سطح جعبه ها</p> </td> </tr> <tr> <td width="567"> <p>قابلبت آبیاری فضای سبز</p> </td> </tr> <tr> <td width="567"> <p>درای گل گیر با شل گیر لاستیکی</p> </td> </tr> <tr> <td width="567"> <p>دارای نردبان و راه رو برروی تانکر جهت دسترسی به دریچه بالای تانکر</p> </td> </tr> <tr> <td width="567"> <p>قابلیت نصب هوزریل دستی با شلنگ 8/3 اینج به طول 20 متر جهت شستشوی دستگاه پس از اتمام کار به درخواست مشتری</p> </td> </tr> <tr> <td width="567"> <p>دارای شبرنگ و علائم احتیاطی در پشت دستگاه</p> </td> </tr> <tr> <td width="567"> <p>مجهز به سپر عقب و چراغهای خطر</p> </td> </tr> <tr> <td width="567"> <p>دارای پرژکتور در پشت دستگاه جهت دید در شب در زمان استفاده از دستگاه</p> </td> </tr> <tr> <td width="567"> <p>دارای موج گیر داخل تانکر جهت جلوگیری از تنش آب داخل تانکر</p> </td> </tr> <tr> <td width="567"> <p>دارای پرژکتور در پشت دستگاه جهت دید در شب در زمان استفاده از دستگاه</p> </td> </tr> <tr> <td width="28"> <p>5</p> </td> <td width="28"> <p>علائم هشدار</p> </td> <td width="567"> <p>نصب علائم هشدار دهنده شامل چراغ چشمک زن در انتها و همچنین نصب شبرنگ و مثلث خطر درپشت تانکر</p> </td> </tr> </tbody> </table>

نمک پاش قابل نصب روی کامیون های 6 چرخ

<p><strong>مدل اتوماتیک</strong>:</p> <ul> <li>استفاده از سیستم PTO</li> <li>ظرفیت 55/5 متر مکعب</li> <li>سیستم به کار رفته هیدرولیکی و نقاله ای می باشد.</li> <li>مجهز به ویبره بدنه و چراغهای گردون و نورافکن</li> <li>شعاع پاشش و مقدار مصالح پاشیده شده بر روی جاده در تمام ابعاد قابل تنظیم است.</li> <li>امکان اضافه کردن سیستم مایع و پمپاژ وجود دارد</li> <li>دارای تابلوی نوشتاری روان</li> <li>دارای دوربین های حساس و مانیتور برای کنترل نمک پاشی و جاده</li> <li>دارای توری روی سیلوی مصالح</li> <li>اسکن اضافه کردن سیستم شستشوی اتوماتیک داخل مخزن وجود دارد</li> <li>دارای قابلیت تنظیم ارتفاع سطح پروانه پاشش از زمین</li> <li>دارای قابلیت مونتاژ و دمونتاژ آسان از شاسی کامیون</li> <li>دارای 6 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد</li> <li>دارای محاسبه و طراحی ویژه و متناسب با مصالح موجود در کلیه نقاط مختلف مملکت و هماهنگ با فرهنگ اپراتورها و وضعیت جاده ها و شرایط اقلیمی داخل کشورمان</li> </ul> <p><strong>مشخصات فنی مشترک انواع مدل ها مدل </strong><strong>HD600</strong><strong>، مدل </strong><strong>PTS8820</strong><strong>، مدل </strong><strong>N88300</strong><strong>، مدل </strong><strong>PTF8814</strong></p> <p>1-نیروی محرک مورد نیاز از PTO کامیون و یا بصورت موتور مستقل می تواند باشد.</p> <p>2- سیستم به کار رفته هیدرولیکی-نقاله ای می باشد.</p> <p>3- مجهز به ویبره بدنه می باشد.</p> <p>4- دارای شاسی ویژه با پایه های مخصوص متناسب با اتاق کمپرسی</p> <p>5- دارای قابلیت سوار وپیاده شدن از داخل اتاق کمپرسی بطور اتوماتیک و بدون نیاز به جرثقیل</p> <p>6- دارای توری روی مخزن مصالح می باشد.</p> <p>7- شعاع پاشش و مقدار مصالح پاشیده شده بر روی آسفالت در همه ابعاد قابل تنظیم می باشد.</p> <p>8- ارتفاع سطح پروانه پاشش از زمین قابل تنظیم می باشد.</p> <p>9-فرامین لازمه بر دستگاه از داخل اتاق راننده بصورت الکترونیکی انجام می گیرد.</p> <p>10- دارای تابلوی نوشتاری روان و چراغهای گردون می باشد.</p> <p>11- دارای دوربین های حساس و مانیتور جهت کنترل پاشش و جاده می باشد.</p> <p>12- دارای یکسال گارانتی و 20 سال خدمات پس از فروش می باشد</p> <ul> <li>دارای محاسبه و طراحی ویژه و متناسب با مصالح موجود در کلیه نقاط مختلف مملکت و هماهنگ با فرهنگ اپراتورها و وضعیت جاده ها و شرایط اقلیمی داخل کشورمان</li> </ul>

مخزن شوی p.6121

<p><span style="font-size: 14pt;">قابل نصب روی شاسی های 6 تن و 8 تن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب تمیز : 3800 لیتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب کثیف : 2000 لیتر</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">جنس مخزن آب به درخواست خریدار ST37-stainless steel - گالوانیزه</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به نردبان جانبی برای عملیات بازرسی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به نازل دوار ستاره ای جهت شستشوی داخل مخزن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به سه ردیف نازل آبپاش شستشوی بیرون مخزن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">درب مخزن شستشوی آلومینیوم کرکره ای با قابلیت نصب موتور برقی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">سیستم گاری بردار مخازن از 120 تا 1100 لیتری</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">پمپ دستگاه پیستونی فشار قوی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به هوزریل 20 متری با شیلنگ فشار قوی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به مکانیزم کارواش جهت شستشوی درختان - مخازن بصورت دستی و ...</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب مکانیزم جدول شوی با موتور مجزا</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">امکان نصب مکانیزم خیابان شوی با موتور مجزا</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مجهز به چراغهای هشدار دهنده و علائم حین کار</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">رنگ آمیزی استاندارد با رنگ خودرویی</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">پمپ تخلیه مکش آب کثیف به داخل مخزن</span></p>