بازو غلطان p.1051

قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف

مشخصات

 • بیشترین طول : 8030 میلی متر
 • بیشترین عرض : 2540 میلیمتر
 • بیشترین ارتفاع : 3265 میلیمتر
 • عرض مخزن : 2340 میلی متر
 • طول مخزن : 4860 میلی متر
 • حجم مخزن : 10 متر مکعب
 • بیشترین ارتفاع تا قلاب : 3265 میلیمتر
 • نوع جک : کرم فابریک مرغوب
 • قدرت مانور بازو : 180 درجه
 • زاویه تخلیه : 60 درجه
 • حجم مخزن هیدرولیک : 90 لیتر
 • عملکرد هیدرولیکی
 • با قابلیت تعویض اتاق
دیگر محصولات بازو غلطان

 

بازو غلطان p.851

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی خاور 608 و 808 و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 5370 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2124 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه 2500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه در هنگام کمپرس : 4200 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن : 6 متر مکعب<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نوع جک تلسکوپی کرم فابریک مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">زاویه تخلیه : 60 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت مانور بازو : 180 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد هیدرولیکی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">با قابلیت تعویض اتاق</span></li> </ul>

بازو غلطان ایسوزو 8 تن p.651

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 و 8 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 5920 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2050 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه 2735 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه در هنگام کمپرس : 3900 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ظرفیت دستگاه : 8 تن با وزن اتاق باز و مکانیزم ها</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن : 5.5 متر مکعب<br /></span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">طول مخزن : 4140 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض مخزن : 2050 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">زاویه تخلیه : 60 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نصب اتاق بر روی شاسی مجزا</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نوع جک کرم فابریک مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد هیدرولیکی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">با قابلیت تعویض اتاق</span></li> </ul>

بازو غلطان p.1051

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین طول : 8030 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین عرض : 2540 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین ارتفاع : 3265 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض مخزن : 2340 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">طول مخزن : 4860 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن : 10 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین ارتفاع تا قلاب : 3265 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نوع جک : کرم فابریک مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">قدرت مانور بازو : 180 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">زاویه تخلیه : 60 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن هیدرولیک : 90 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عملکرد هیدرولیکی</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">با قابلیت تعویض اتاق</span></li> </ul>

تماس در ارتباط با این محصول