کمپرسی ایویکو p.1021

قابل نصب روی شاسی ایویکو و شاسی های هم ردیف

مشخصات

  • حجم مخزن : 10 متر مکعب
  • زاویه تخلیه : 60 درجه
  • مجهز به مکانیزم تخلیه بار
  • عملکرد هیدرولیکی
  • آب بند جک ها از نوع مرغوب
  • شافت جک کرم و سیلندر های جک از نوع مرغوب
  • مرکز ثقل مناسب
  • انتقال نیرو از p.t.o
دیگر محصولات کمپرسی

 

کمپرسی ایسوزو 5.2 تن p.321

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایسوزو 5.2 تن و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong style="font-size: 12pt;">مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن : 3 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">زاویه تخلیه : 60 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به مکانیزم تخلیه بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عملکرد هیدرولیکی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آب بند جک ها از نوع مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شافت جک کرم و سیلندر های جک از نوع مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مرکز ثقل مناسب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> </ul> <p> </p>

کمپرسی ایویکو p.1021

<p><strong><span style="font-size: 12pt;">قابل نصب روی شاسی ایویکو و شاسی های هم ردیف<br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: 12pt;"> <strong style="font-size: 12pt;">مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 12pt;">حجم مخزن : 10 متر مکعب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">زاویه تخلیه : 60 درجه</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مجهز به مکانیزم تخلیه بار</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">عملکرد هیدرولیکی</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">آب بند جک ها از نوع مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">شافت جک کرم و سیلندر های جک از نوع مرغوب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">مرکز ثقل مناسب</span></li> <li><span style="font-size: 12pt;">انتقال نیرو از p.t.o</span></li> </ul>

تماس در ارتباط با این محصول