محصولات

لجن کش بنز 1924 p.871

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی بنز 1924 و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">بیشترین طول : 8870 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2600 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه 3150 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم کلی مخزن بارگیری : 10000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب : 1000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن لجن 9000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای شیر 1 اینچ جهت شستشو و رقیق کردن سیال</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن روغن جهت پمپ با ظرفیت 15 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نشانگر سطح مایع به دو صورت چشمی و هشدار دهنده اتوماتیک</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">شیرهای پروانه ای 6 اینچ برای تخلیه و 4 اینچ مکش سیال</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">پمپ خلا با فشار 8% bar</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای دریچه آدم رو به قطر 500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای جعبه جهت نگه داری شیلنگ ها</span></li> </ul>

لجن کش ایسوزو 6 تن p.571

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>قابل نصب روی شاسی ایسوزو 6 تن و شاسی های هم ردیف<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"> <strong>مشخصات</strong></span></p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li><span style="font-size: 14pt;">طول دستگاه : 6200 میلی متر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">عرض دستگاه 2120 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">ارتفاع دستگاه 2800 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم کلی مخزن بارگیری : 5000 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن آب : 800 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">حجم مخزن لجن 4200 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای مخزن روغن جهت پمپ با ظرفیت 10 لیتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">نشانگر سطح مایع هشدار دهنده اتوماتیک</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">شیرهای پروانه ای 4 اینچ برای تخلیه مکش سیال</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">پمپ خلا با فشار 8% </span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای دریچه آدم رو به قطر 500 میلیمتر</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">bar</span></li> <li><span style="font-size: 14pt;">دارای جعبه جهت نگه داری شیلنگ ها</span></li> </ul>