یک بمب عمل نکرده مربوط به جنگ جهانی دوم در نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن پیدا شد.

19 مرداد، 1396

یک بمب عمل نکرده مربوط به جنگ جهانی دوم در نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن پیدا شد. کارکنان احداث پارک در حین کار این بمب را کشف کرده اند.
این بمب 89 سانتی متری را آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم انداخته است که در نزدیکی نیروگاه اتمی فوکوشیما فرود آمده اما عمل نکرده است.
شرکت برق توکیو (TEPCO) مالک نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما اعلام کرده است که پس از کشف بمب، کار احداث پارکینگ را متوقف کرده و در حال حاضر نیروهای ویژه در حال خنثی کردن بمب هستند.