سه جایگاه، سهم زنان در تصدی امور دولت دوازدهم

18 مرداد، 1396

دومعاونت ریاست جمهوری و یک پست دستیار ریاست جمهوری توسط رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به 3 زن واگذار شد.
دکتر حسن روحانی دکتر معصومه ابتکار را به عنوان "معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده"، خانم دکتر لعیا جنیدی را به عنوان "معاون حقوقی رییس جمهور" و خانم شهیندخت مولاوردی را به عنوان «دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی» منصوب کرد.