تحویل 18 دستگاه ماشین آلات خدمات شهری به سازمان پسماند شهرداری مشهد (مپ)

10 بهمن، 1396

پس از سفارش سازمان پسماند شهرداری مشهد تعداد 18 دستگاه انواع ماشین آلات خدمات شهری شامل بازوغلطان، کانال جت، حمل زباله، جاروب خیابانی، مخزن شوی و جدول شوی در نیمه دوم سال 1396 به سازمان مپ تحویل گردید.